.O projektu

Ciljana skupina

Ciljana skupina projekta su obitelji s uzdržavanim članovima/icama obitelji, uzdržavani članovi/ice obitelji i nemoćne osobe, starije osobe i osobe s invaliditetom koje žive same, podijeljena u tri skupine:

 • 20 dugotrajno nezaposlenih žena iz obitelji s uzdržavanim članovima obitelji;
 • Uzdržavani članovi/ice, starije i nemoćne osobe koje žive same;
 • Starije osobe u lokalnim zajednicama u pilot područjima provedbe.

Cilj projekta

Cilj projekta je povećati i pružiti kvalitetne socijalne usluge pomoći kod kuće i pridonijeti prevenciji institucionalizacije u Međimurskoj županiji kroz posebne ciljeve projekta:

 • Pružiti potrebno znanje i vještine 20 dugotrajno nezaposlenih žena iz obitelji sa zavisnim članovima za buduće (samo) zapošljavanje i poboljšanje njege koja će biti pružena zavisnim članovima obitelji.
 • Ustanoviti dugotrajno održive modele temeljene na javno-privatnom partnerstvu za pružanje boljih socijalnih usluga u Međimurskoj županiji kroz osnivanje Centar za pomoć u kući Međimurske županije.

Krajnji/e korisnici/e

 • Jedinice lokalne samouprave (JLS), pilot područja provedbe:
  Grad Prelog, Grad Mursko Središće, Općina Nedelišće
 • Obitelji s uzdržavanim članovima obitelji iz triju JLS
 • Obitelji sa starijim članovima iz triju JLS
 • Stanovništvo Međimurske županije, javni mediji
 • Donosioci odluka i javnih politika

Ukupna vrijednost projekta

 • Ukupni troškovi projekta
  160.153,05 EUR
 • Ukupno sufinanciranje od Europske unije
  142.974,30 EUR
 • Sufinanciranje partnera
  17.178,75 EUR

Očekivani rezultati

Provedena kvantitativna studija potreba socijalnih usluga u tri pilot jedinice lokalne samouprave (JLS). Rezultati analizirani, izrađena studija čiji će se rezultati koristiti u daljnjem razvoju usluga u sklopu projekta.

Procjenom ciljane skupine najmanje 20 dugotrajno nezaposlenih žena iz pilot JLS motivirano za sudjelovanje u obrazovanju za geronto-domaćice. Najmanje 15 žena obrazovano za geronto-domaćice i najmanje 15 žena koje su uspješno završile školovanje za geronto-domaćice osnažene kroz trening mekih vještina.

Osnovan, opremljen i potpuno funkcionalan Centar za pomoć u kući Međimurske županije. Uspostavljeni Klubovi za starije osobe u 3 pilot JLS.

Centar za pomoć u kući Međimurske županije pružio pomoć najmanje 60 predstavnika ciljne skupine, a Klubovi za starije pružili pomoć najmanje 100 starijih osoba iz lokalnih zajednica.

Izrađeni vizualni identiteti, leci, brošure, inovativni promo materijali, te web stranice projekta i Centra. Napravljen, distribuiran, promoviran i emitiran dvojezičan film o nastanku Centra.

Ugovorno tijelo

Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Donatori

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.

Grant shema- "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici" - Projekti usmjereni razvoju društveno utemeljenih socijalnih usluga koji omogućavaju bolju ravnotežu između posla i obitelji u obiteljima sa zavisnim članovima.

Projekt je djelomično sufinanciran na nacionalnoj razini kroz sredstva partnera na projektu.

Provedbu projekta poduprla je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Projekt je djelomično donirala i Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Target group

Project objectives are set primarily toward the target group: dependent family members - but attention would be focused also to those infirm, elderly and PWD who live alone. The target group is set in 3 main groups:

 • 20 long-term unemployed women from families with dependent family members;
 • dependent family members and infirm persons who live alone;
 • elderly people in local communities covered with the action and beyond.

Objective of the project

The overall objective of the project is to increase provision and quality of social services related to assistance at home and to contribute to the prevention of institutionalisation in Međimurje County.

Specific objectives of the action are

 • to provide required knowledge and skills to long-term unemployed women from families with dependent family members for the future (self) employment and improvement of care provided to family members; and.
 • to establish long-term sustainable model based on public-private partnership for provision of community-based social services in Međimurje County trough the establishement of the Centre for home assistance in Međimurje County.

Beneficiaries

 • local government, pilot municipalities:
  City of Prelog, City of Mursko Sredisce, Municipality Nedelisce
 • families with supported members in pilot municipalities
 • families with older members in pilot municipalities
 • public media and public institutions
 • other community stakeholders which are responsible and have possibility of direct influence to social service development.

Project cost

 • Total project cost
  160.153,05 EUR
 • Co-financed by the European union
  142.974,30 EUR
 • Co-financed by partners
  17.178,75 EUR

Expected results

Quantitative study implemented in pilot municipalities.

Target group members (long-term unemployed women from families with family dependent members) educated for geronto-housewives (including first aid program) and strengthened their soft skills.

Newly established Centre for home assistance and Clubs for the elderly fully functional.Centre for home assistance and Clubs for the elderly fully operational

Centre for home assistance assisted at least 60 representatives of target group, and Clubs for the elderly assisted at least 100 elderly from local communities

Promotional activities developed and implemented, the project, its outcomes and the EU contribution are visible during and after the implementation of activities

Contracting authority

Department for Tender Preparation and Contract Implementation in the Field of Social Inclusion Service for Financing and Contracting of EU Projects CROATIAN EMPLOYMENT SERVICE.

Donors

Project part financed by the European Union under IV. component of the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) - Human Resources Development.

Grant scheme-"Expanding the network of social services in the community" - Projects aimed at developing social-based social services that allow a better balance between work and family in families with dependent members.

The project is partly co-financed at the national level through the funding of the project partners.

Implementation of the project was supported by the National Foundation for Civil Society Development.